We RaRo the world

D’RaRo (Ranger & Rover) ass d’Branche mat eise Member tëscht 17 an 23 Joer. Gewéinlech hu si schon eng länger Guiden- a Scouts-Carrière hannert sech a bréngen vill verschidde Skills an Erfaarungen mat sech. Am Alter vun engem RaRo sti vill wichteg Liewensentscheedungen un. Op dat d’Eraussichen vun engem Studium, d’Fannen vum Wee an d’Beruffswelt oder villäicht och d’Grënne vun enger Famill ass, op hirem spannenden Liewensofschnëtt gi si vun eisem Clan begleed an ënnerstëtzt.

Diskussiounen iwwer allerlee Theme sti bei eis um Programm, a nëmmen esou kann ee RaRo sech eng eege Meenung zu engem Thema bilden, an dës verstärkt vertrieden. Bei eis gëtt op jiddweree gelauchtert esou wéi Entscheedungen an Problematiken zesummen am Clan beschwat.

Zesumme mat hirem Clan-Chef treffe si sech regelméisseg fir d’Plangen an Ausféiere vu Projet’en a weideren Aktivitéiten. Hei kënnen si hier Skills, wéi zum Beispill Scoutstechniken, asetzen a verdéiwen. D’RaRo sinn sech ni ze schuet fir eng Hand mat unzepaken an hëllefen dem Grupp wou si gebraucht ginn. Bei den RaRo gëtt d’Engagement grouss geschriwen a si setzen sech kloer Ziler virun Aen. Op hirem Wee wëssen si och mol méi schwéier Etappen ze meeschteren.

Ee wichtegen Aspekt an der Methode vun den RaRo ass den Camp. Um Enn vun all Guiden- a Scoutsjoer gëtt ee Camp oder ee Camp-Champtier am Kader vun engem Odyssee-Projet organiséiert. Dëst ass de Moment wou d’Zesummenliewen grouss geschriwwe gëtt, an d’RaRo d’Méiglechkeet kréien hiert Netzwierk vu Frëndschaften ze erweideren an nei Erfaarungen ze sammelen. 

Si sinn an engem Alter wou kee Wee méi laanscht d’Selbststännegkeet féiert. Bei de Guiden a Scoute këennen si hier Qualitéiten asetzen an och Neies ausprobéieren, ouni kritiséiert ze ginn. Ënnert dem Stréch ass et eng Ausbildung fir d’Liewen.

Dat si mir!

Hei ware mir schonn!

✅ Klick op ee Land, fir eis Erlierfnisser nozeliesen an d’Fotoen ze kucken.

Chef

Cédric Malek