Biber an de Weier! Plitsch Platsch!

D’Biber, dat si Kanner vu 6- 8 Joer, déi an enger grousser Biberfamill zesumme kommen. Des Famill setzt sech zesummen aus puer Chef an enger ganzer Réi wibbeleger Biber zesumme setzt.

An eise Versammlungen, si mir meeschtens dobaussen ënnerwee, entdecken eis Ëmgéigend a maache vill verschidde Spiller. D’Biber sinn awer net just kierperlech immens aktiv. Zesumme mat aneren, z.B: hire Frënn aus dem Bësch, erliewen si eng ganz Réi Abenteuer, bei deenen si och hier sozial a geeschteg Säit stäerken an hier Kreativitéit ausliewe kennen. Eng grouss Famill ze sinn bedeit nämlech net just, dass ëmmer een do ass fir ze spillen, mee och openeen opzepassen, sech géigesäiteg ze ënnerstëtzen, an déi schéin Zäit, déi een zesumme verbréngt, wäertschätzen ze léieren. Dofir gi virun allem ob de Summercamp’en nieft Spill a Spaass ëmmer och spirituell Momenter geschaaft, ob deenen ee gemittlech ronderëm d’Feier setzt an (oft a Verbindung mat Geschichten) leiert iwwer sech selwer nozedenken, probéiert eng positiv Astellung zum Liewen ze gewannen an dëst duerch säin “Verspriechen” bäizebehalen.

Dat si mir!

léier eis kennen!

Gëff mat eis aktiv!
Previous slide
Next slide

Chef

Michèle Zirves
Charly Linckels
Melissa Silva